1. VOORWERP EN REIKWIJDTE

U krijgt de melding dat tijdens uw bezoeken aan onze website cookies op uw toestellen (desktop- of laptopcomputer, tablet of smartphone) kunnen worden opgeslagen.

Als zodanig is dit beleid bedoeld om u te informeren over de essentiële elementen met betrekking tot de manier waarop wij deze cookies gebruiken, de doelstellingen die in het kader van hun gebruik worden nagestreefd, en om u te informeren over de rechten die u in dit verband hebt.

2. WAT IS EEN COOKIE?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen en/of gelezen in de terminal van een internetgebruiker wanneer deze een website of een mobiele toepassing raadpleegt. Ze worden door deze site gebruikt om informatie naar de browsersoftware te sturen.

Gedurende de gehele geldigheidsduur van een cookie kan de afzender de terminal herkennen telkens wanneer deze toegang krijgt tot inhoud die cookies van dezelfde afzender bevat.
Alleen de verzender van een cookie kan de informatie die erin vervat zit lezen of wijzigen.

3. DOEL VAN DE GEBRUIKTE COOKIES

De cookies die wij gebruiken, kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld:
1. zogenaamde essentiële of technische cookies;
2. cookies voor het meten van het bezoekersaantal; en
3. advertentie-cookies.

1. Essentiële of technische cookies
Essentiële of technische cookies zijn cookies die uitsluitend tot doel hebben communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken, of cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de levering van een online-communicatiedienst op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker.

Deze cookies maken het met name mogelijk:
– Om de keuze van de gebruiker over het achterlaten van tracers te bewaren;
– Om zich te authenticeren bij een dienst;
– Om de presentatie van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de terminal;
– Om informatie te onthouden met betrekking tot de inhoud van een winkelmandje, of tot formulieren die de gebruiker op de site heeft ingevuld;
– Om de gebruiker toegang te geven tot zijn account.

2. Cookies voor het meten van het bezoekersaantal
Cookies voor het meten van het bezoekersaantal worden gebruikt om informatie te verkrijgen over het surfen van de gebruiker (voorbeelden van doeleinden: meting van de prestaties, opsporing van browseproblemen, optimalisering van de technische prestaties of de ergonomie, schatting van het vermogen van de benodigde servers, analyse van de geraadpleegde inhoud, enz.).

3. Advertentie-cookies
De zogenaamde advertentie-cookies houden verband met gerichte reclame, d.w.z. de observatie van het surfgedrag van de gebruikers, waardoor een specifiek profiel kan worden aangemaakt om reclame te tonen die daarmee overeenstemt.

4. COOKIES VAN DERDEN

Onze website kan ook cookies van derden bevatten.
Wij zorgen ervoor dat de diensten van derden deze cookies correct beheren, maar wij kunnen daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld.ous veillons à la bonne gestion de ces cookies par les services tiers, mais nous ne serions en être tenus pour responsable.

5. BEWAARTERMIJN

Wij voldoen aan de eisen van de CNIL (Franse toezichthoudende autoriteit) met betrekking tot de bewaartermijn van gegevens.
De cookies voor het meten van het bezoekersaantal hebben een maximale levensduur van 13 maanden. De via deze trackers verzamelde informatie wordt 25 maanden bewaard.

Andere cookies worden bewaard gedurende een periode die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt. De verleende toestemming is ten hoogste 13 maanden geldig.
Technische of essentiële cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de dienst te leveren en te laten werken.

6. TOESTEMMING EN VRIJSTELLING

Volgens de richtlijnen van de CNIL moet een onderscheid worden gemaakt tussen cookies waarvoor voorafgaande toestemming is vereist en cookies die onder de uitzonderingsregeling vallen.
De cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming vereist is, zijn cookies van publicitaire aard.
Technische cookies en cookies voor het meten van het bezoekersaantal vallen onder de uitzonderingsregeling.
Met betrekking tot de cookies voor het meten van het bezoekersaantal die persoonsgegevens zouden verwerken, kunt u een recht van verzet kenbaar maken.

Voor het verzamelen van toestemming en het beheer van het recht om bezwaar te maken, gebruiken wij een Consent Management Platform (“CMP”) of platform voor toestemmingsbeheer.

U kunt de activering of deactivering van onze cookies gemakkelijk beheren via dit instrument, met uitzondering van de technische cookies die noodzakelijk zijn en blijven voor de goede werking van onze diensten.

7. CONTACTEER ONS

Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie het beleid inzake gegevensbescherming).
Voor meer algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u de website van de CNIL raadplegen op het volgende adres: www.cnil.fr.

8. HERZIENING

In geval van wijzigingen in de regelgeving of aanbevelingen van de CNIL, behouden wij ons het recht voor dit beleid te wijzigen. U wordt van elk nieuw beleid op de hoogte gebracht voordat het van kracht wordt.