PRIVACYBELEID

Dit beleid is van toepassing op de website: www.provence-toerisme.com/

Voor het laatst bijgewerkt op: 18 juli 2019

Vaucluse Provence Attractivité verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van gegevens van de website www.provence-toerisme.com/ (hierna “de site” genoemd) in overeenstemming is met de Vordering 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “AVG” genoemd) en met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, bestanden en vrijheden (hierna “Loi Informatique et Libertés” genoemd). In het bijzonder verbinden wij ons ertoe de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en een maximale transparantie bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

1. Algemene informatie

Het doel van dit privacybeleid is om u in te lichten over het volgende:
– De manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.
– Wat uw rechten met betrekking tot deze persoonsgegevens zijn.
– Wie verwerkingsverantwoordelijke van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens is.
– Aan wie deze informatie wordt doorgegeven.
– Het cookiebeleid van onze site.

Dit privacybeleid vormt een aanvulling op de wettelijke vermeldingen

2. Voorafgaande definities

Om dit privacybeleid te begrijpen, worden de onderstaande termen als volgt gedefinieerd:

Persoonsgegevens: Alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon. Een ‘‘identificeerbare natuurlijke persoon‘‘ is een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden; in het bijzonder aan de hand van een identificatie, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een gebruikersnaam of een of meerdere elementen die specifiek zijn voor een fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

Verwerking van persoonsgegevens: Een of meerdere bewerkingen die betrekking hebben op persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte methode (verzameling, vastlegging, planning, opslag, aanpassing, wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, mededeling door middel van overbrenging of enige andere vorm van verstrekking, afstemming). Gegevensverwerking moet een doel hebben; een doel dat wordt bepaald voordat gegevens worden verzameld en gebruikt.

Verwerkingsverantwoordelijke: Natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instelling die, alleen of gezamenlijk, het doel en de middelen van de verwerking bepaalt.

Verwerker: Natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instelling die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

Doel van de verwerking: hoofddoel van het gebruik van persoonsgegevens. De gegevens worden verzameld voor een welomschreven en legitiem doel en worden niet verder verwerkt op een wijze die in strijd is met dit oorspronkelijke doel. Dit doelprincipe beperkt de wijze waarop de verwerkingsverantwoordelijke deze gegevens in de toekomst kan gebruiken of hergebruiken.

3. Uw persoonsgegevens:

3.1 De verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens is: Vaucluse Provence Attractivité, 12 rue Collège de la Croix 84000 AVIGNON. Bereikbaar per mail : rgpd@vaucluseprovence.com

De verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens is verantwoordelijk voor het bepalen van het doel en de middelen die ten dienste staan van de gegevensverwerking.
De verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, niet aan derden door te geven zonder uw medeweten en de doeleinden waarvoor deze informatie werd verzameld te respecteren.

3.2 Het verzamelen van persoonsgegevens

3.2.1 Wat voor soort gegevens?

Vaucluse Provence Attractivité verwerkt uw persoonsgegevens, die rechtstreeks van u worden verzameld of die het resultaat zijn van het gebruik van haar diensten.De volgende gegevens worden verzameld:
– Achternaam
– Voornaam
– Adres
– Postcode
– E-mailadres
– Geslacht
– Soort verblijf (met het gezin, met uw geliefde)

Het verplichte of optionele karakter van de gegevens die worden verzameld, wordt aangegeven met een sterretje (*). Sommige gegevens worden automatisch verzameld als gevolg van uw acties op de site.
Wij verwerken (soorten) persoonsgegevens alleen als ze strikt noodzakelijk zijn voor het doel dat ze dienen. Hieronder vindt u informatie over deze doeleinden.

3.2.2 Wanneer?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u ons op de site verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u het formulier op de pagina invult.
https://www.provenceguide.com/plus/newsletter-106-1.html

3.2.3 Waarom verzamelt Vaucluse Provence Attractivité uw persoonsgegevens?

Vaucluse Provence Attractivité verwerkt persoonsgegevens alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden. Vaucluse Provence Attractivité gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Statistieken
  • Het verzenden van een maandelijkse nieuwsbrief met actuele, toeristische informatie

3.3 Hoe lang uw persoonsgegevens bewaard blijven

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om elk van bovenstaande doeleinden te vervullen. Deze periode is beperkt tot 3 jaar na uw laatste sitebezoek.
De verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens zal dan alle persoonsgegevens die verzameld zijn gedurende een periode van 3 jaar na de laatste interactie in zijn informatiebeheersystemen met beperkte toegang archiveren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

3.4 De ontvangers van persoonsgegevens van de klant

De persoonsgegevens die door de site worden verzameld zijn uitsluitend bedoeld voor Vaucluse Provence Attractivité en diens verwerkers.
Vaucluse Provence Attractivité kan in feite een beroep kunnen doen op dienstverleners voor een goede werking van de site.

De webhosting wordt onder meer uitbesteed aan OVH, dat sinds 2/11/1999 geregistreerd staat bij het handelsregister RCS Roubaix onder SIRET-nummer 424 761 419 00045, waarvan de statutaire zetel gevestigd is op 2 rue Kellermann 59100 ROUBAIX.
Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwerkt en gehost op servers in de Europese Unie. Het is echter mogelijk dat deze ooit zullen worden overgedragen aan een verwerker wiens servers zich in een land buiten de Europese Unie bevinden (wat betreft cookies, raadpleeg paragraaf 4.).

Indien nodig zal Vaucluse Provence Attractivité u informeren en alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens en de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen te waarborgen. Vaucluse Provence Attractivité zal erop toezien dat de overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en, in het bijzonder, dat passende contractuele, technische en organisatorische bepalingen worden ingevoerd, zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractbepalingen.

3.5 Uw rechten en hoe deze uit te oefenen

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de site. U heeft ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens niet langer in een bestand voorkomen (herroepingsrecht).
Bovendien hebt u te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te beperken, te verwijderen en over te dragen.
Daarnaast kunt u instructies geven over het bewaren, verwijderen of openbaar maken van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden.
Tot slot kunt u uw keuzes maken over ons gebruik van cookies.

Om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens uit te oefenen, dient u de volgende procedure te volgen:
De gebruiker dient een mail te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens (rgpd@vaucluseprovence.com), met vermelding van het doel van het verzoek en door gebruik te maken van het e-mailadres van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens dat op deze pagina is vermeld.
U ontvangt dan binnen 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag een antwoord.

Indien uw contact met Vaucluse Provence Attractivité u niet tevreden stelt, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de “Commission Nationale de l‘Informatique et des Libertés“ (CNIL), de toezichthoudende autoriteit die belast is met de naleving van de verplichtingen inzake persoonsgegevens in Frankrijk.

3.6 De veiligheid van uw gegevens

Vaucluse Provence Attractivité verbindt zich ertoe de nodige beschermende maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden gewijzigd, beschadigd, vernietigd of geraadpleegd. Daartoe zijn technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd, zoals de encryptie en pseudonimisering van persoonsgegevens, afhankelijk van het risico dat de verwerking of de uitvoering daarvan met zich meebrengt.

4. Cookies

Cookies zijn bestanden die worden gebruikt voor het beheer van de automatische authenticatie, de traceerbaarheid van de sessies en de registratie van specifieke informatie over gebruikers die de site bezoeken. Om meer in detail te treden: cookies zijn kleine bestanden die de website naar de browser van de klant stuurt. Hierin worden de cookies opgeslagen en (ongewijzigd) naar de server teruggestuurd telkens wanneer de gebruiker hetzelfde deel van de site bezoekt. Het is mogelijk om alle cookies te blokkeren. Dit heeft echter wel invloed op de gebruiksvriendelijkheid van de site.
Sommige informatie wordt verzameld door middel van logbestanden en cookies. Deze bestanden worden gebruikt om statistieken en internetverkeer te verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de beschikbare diensten te verbeteren voor uw gemak.
Cookies worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Ze verzamelen de volgende informatie:
– Besturingssysteem
– Bezochte pagina‘s en zoekopdrachten
– Datum en tijd van de verbinding

Het doel van deze verzameling is:
– De ergonomie van de site te verbeteren en de inhoud maximaal te personaliseren.
– Het creëren van inhoud die is aangepast aan de belangen van de internetgebruikers.
– Het aanvullen van statistische onderzoeken

Daarnaast kunnen cookies, bekend als “cookies van derden”, met uw toestemming in uw browser worden geplaatst door onze partners die optreden als verwerkingsverantwoordelijke.
Dit heeft voornamelijk betrekking op bestanden van Google Analytics.
Daarnaast kunt u via de sociale media deelknoppen op de site ook inhoud delen met uw vrienden en familie via sociale media of e-mail. Wanneer u deze functies gebruikt, kunnen cookies van deze sociale netwerken dan ook worden opgeslagen op uw computer.

Vaucluse Provence Attractivité beheert de cookies van deze partnerbedrijven niet en heeft geen controle of verantwoordelijkheid over deze cookies en het gebruik van de door hen verzamelde gegevens. In dit verband raden wij u aan om het eigen beleid van de partners met betrekking tot deze cookies te raadplegen.
Indien u besluit om het gebruik van cookies uit te schakelen, kunt u uw bezoek aan de site vervolgen. Een eventuele storing van de site als gevolg van deze bewerking kan echter niet als onze fout worden beschouwd.

U heeft de mogelijkheid uw cookies in te stellen.

Om uw cookies te beheren, heeft u verschillende mogelijkheden. Alle instellingen die u verandert, kunnen van invloed zijn op uw internetgebruik en uw toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen.
U kunt er te allen tijde voor kiezen om uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen, of om ze systematisch te weigeren, op de hieronder beschreven wijze:

tools.google.com/dlpage/gaoptout en volg de instructies van Google.


U kunt uw browsersoftware zo configureren dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen of worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij op basis van hun oorsprong.U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u de mogelijkheid krijgt om cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie op uw apparaat wordt geregistreerd.De configuratie van elke browser is anders voor het beheer van cookies en uw keuzes.Deze instellingen kunnen worden gewijzigd in het browser menu in de sectie “Opties” of “Voorkeuren”. Voor meer informatie over deze instellingen kunt u de volgende links raadplegen:
– Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
– Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites
– Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Safari browser : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

Als de informatie in de bovenstaande links niet voldoende is om de cookie-instellingen te beheren, raden wij u aan de “Help” sectie van uw browser te raadplegen.
De geldigheidsduur van de toestemming voor cookies is in ieder geval 1 jaar.

5. Voorwaarden voor wijziging van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden bekeken op de volgende pagina: http://provenceguide-nl.local/privacybeleid/
Wij behouden het recht om dit beleid te wijzigen om de naleving van de geldende wetgeving te waarborgen.

Daarnaast zal Vaucluse Provence Attractivité erop toezien dat u van eventuele wijzigingen op de hoogte wordt gebracht door een speciale vermelding op de site, per e-mail, of door een gepersonaliseerde waarschuwing (bijvoorbeeld door het versturen van nieuwsbrieven). Daarnaast raden we u aan om dit privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.